450 pobrań  637 odwiedzin

KRS W7 jest wnioskiem o rejestrację przedsiębiorstwa zagranicznego w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez sąd. Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce siedziby nowo powoływanego podmiotu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymagane przepisami o KRS oraz dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej. Po dokonaniu wpisu nowo powołany podmiot zyskuje pełną zdolność do czynności prawnych w ramach obowiązujących przepisów. Wzory dokumentów, w tym KRS W7, można pobrać poniżej.

Dokumenty mają zastosowanie do indywidualnego przypadku i nie należy ich traktować jako wiążące. Niemniej jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, że dokument ten jest odpowiedni dla konkretnego zastosowania.